12. - 19. 2. 2011

This is alternative content.

Přeskočit navigační odkazy Home /  Dobrovolníci  /  staň se jedním z nás

Staň se jedním z nás

Staň se jedním z nás

Vážení sportovní přátelé,

pokud vás EYOWF 2011 oslovil natolik, že máte zájem podílet se na jeho přípravách a organizaci, pročtěte si pečlivě níže uvedené informace týkající se vzájemné spolupráce členů EYOWF TEAMU a organizačního výboru.

Stavy dobrovolníků jsou v tuto chvíli již naplněny. Pokud se však chcete přihlásit jako náhradník, vyplňte vstupní formulář, který naleznete zde.

Vaše data budou zpracována organizačním výborem, který vás následně vyrozumí (elektronicky, nebo telefonicky) o případném zařazení do EYOWF TEAMU.

V případě potřeby lze veškeré informace ohledně členství získat na e-mailové adrese vanda.sulcova@eyowf2011.cz nebo tereza.milerova@eyowf2011.cz.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A BLIŽŠÍ INFORMACE

Proč se stát členem EYOWF TEAMU

Členství v EYOWF TEAMU umožní:

 • účastnit se týmových akcí EYOWF TEAMU pořádaných organizačním výborem pro všechny členy EYOWF TEAMU za účelem poznání se a zábavy
 • získat bezprostřední zkušenosti s pořadatelstvím a organizací jedné z největších sportovních akcí na území ČR
 • v případě zájmu i další spolupráci při pořádání ostatních sportovních, společenských, vzdělávacích a kulturních akcí v Libereckém kraji
 • navázání nových přátelství a kontaktů s lidmi z domova i ze zahraničí
 • šíření sportu, olympismu, myšlenky „fair play“ i samotného dobrovolnictví do podvědomí lidí
 • být součástí týmu lidí, které budou spojovat společné zážitky, úspěchy, radost i vzájemná podpora a důvěra

 

Člen EYOWF TEAMU vybraný ke spolupráci při samotném festivalu bude mít nárok na:

 • oficiální zimní oblečení pro EYOWF TEAM (zimní bunda, zimní kalhoty, vesta, čepice)
 • propagační a pamětní předměty
 • stravu a dopravu do areálů v době konání festivalu
 • pro členy, kteří nejsou z Liberce a okolí, ubytování po vzájemné dohodě
 • zázemí pro práci v každém areálu
 • akreditace do areálů a vstup na slavnostní ceremoniály
 • zaškolení, získání potřebných informací, materiálů a podpory k provádění pracovní činnosti

 

Kdo se může stát členem EYOWF TEAMU

Od členů se očekává, že splní následující podmínky:

 • dosažení věkové hranice 16 let do zahájení EYOWF 2011
 • každodenní aktivní účast v době konání EYOWF 2011, tj. 12. – 19. 2. 2011
 • účast na setkáních a školeních informativního charakteru
 • účast na zaškolovacích závodech pořádaných OV, které budou předem určeny
 • v případě žádosti ochota pomoci na dalších akcích pořádaných OV EYOWF 2011
 • podepsání smlouvy o spolupráci, která legislativně ochrání obě spolupracující strany
 • u nezletilých členů předložení souhlasu zákonného zástupce ke spolupráci s OV EYOWF 2011
 • základní znalost alespoň jednoho světového jazyka
 • respektování Desatera dobrovolníka EYOWF 2011

 

Systém spolupráce

Dobrovolníci & OV

 • na základě vyplněného vstupního formuláře budou členové EYOWF TEAMU postupně podle svých znalostí, schopností a předpokladů rozděleni do různých oblastí (sekcí) organizace
 • všichni dobrovolníci budou formou společných setkání, školení a přípravných závodů postupně proškoleni v dané oblasti organizace
 • organizační výbor poskytne členům EYOWF TEAMU veškeré potřebné materiály nejen k proškolení, ale také k potřebným činnostem během festivalu

 

Na co má OV právo

 • přestože je spolupráce mezi členy EYOWF TEAM a organizátory založena na dobrovolné bázi, má organizační výbor právo vybrat si z členské základny EYOWF TEAMU spolupracovníky pro práci při samotném festivalu. Kritéria výběru budou dána především součinností člena při pořádaných tréninkových akcích, jeho motivovaností a sounáležitostí s týmem. Na základě těchto kritérií bude vybráno přibližně 500 dobrovolníků k finální spolupráci na EYOWF 2011
 • v případě, že někdo z členů EYOWF TEAMU nebude plnit podmínky členství dané organizačním výborem, má OV výhradní právo na rozhodnutí o vyřazení takového člena z týmu

 

Vzájemná komunikace

Jak komunikovat

 • členům EYOWF TEAMU budou veškeré důležité informace posílány na jejich e-mailové adresy (příp. poštou)
 • každé 3 měsíce obdrží všichni týmáci čtvrtletník, jehož součástí budou veškeré informace a záležitosti týkající se EYOWF TEAMU
 • na webových stránkách festivalu www.eyowf2011.cz je zřízena část pro dobrovolníky – zde jsou zmapovány nejen aktuality, ale také minulost a plány pro členy i nečleny týmu
 • na základě vstupního jména a hesla mají členové přístup do informačního systému ke svým osobním údajům

 

Pro vzájemnou komunikaci lze kdykoliv využít následující e-mailovou adresu:

vanda.sulcova@eyowf2011.cz nebo tereza.milerova@eyowf2011.cz

 

Desatero dobrovolníka EYOWF 2011

Člen EYOWF TEAMU by se měl ztotožňovat s následujícími body:

 1. Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle či zdravé motivace a ve svém volném čase vykonává činnost ve prospěch jiných lidí a je srozuměn s tím, že jeho pomoc není založena na finanční odměně.
 2. Dobrovolníkem na EYOWF 2011 může být kdokoliv, kdo má zájem pomoci organizátorům úspěšně uspořádat festival a plní podmínky pro členství.
 3. Dobrovolník by měl zastávat principy solidarity a vzájemné spolupráce.
 4. Dobrovolník činí kroky v zájmu festivalu a jedním z jeho cílů je perfektně zorganizovaný festival a šíření olympijské myšlenky.
 5. Od dobrovolníka se očekává, že bude respektovat členy OV a ostatní osoby či skupiny pověřené plněním úkolů.
 6. Dobrovolník se zavazuje k zodpovědnému plnění svěřených úkolů, které mohou mít rozličný charakter.
 7. Všechny úkoly provádí dobrovolník v souladu s dodržováním zásad bezpečnosti práce.
 8. Dobrovolník aktivně komunikuje s OV a osobami jím pověřenými.
 9. Dobrovolník si je vědom výhod, které mu členství v týmu přinese.
 10. Dobrovolník souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro vnitřní potřeby EYOWF 2011, zejména k evidenčním účelům.

   

 

21.10.2011


NOC
COOL News
Fotogalerie
Užitečné odkazy
Počasí
Kontakt

anketa

Líbil se Vám EYOWF 2011 v Libereckém kraji?
53%
47%