12. - 19. 2. 2011

This is alternative content.

Přeskočit navigační odkazy Home /  Organizace  /  životní prostředí

Životní prostředí

Úspěšný audit i certifikace

V květnu 2009 byla obecně prospěšná společnost EYOWF 2011 auditována a certifikována jako subjekt splňující veškeré požadavky normy environmentálního systému managementu ISO 14001:2004. Obecně se tato norma vztahuje na aspekty životního prostředí, které je organizace schopna svými činnostmi ovlivnit.

Pro řešení problematiky životního prostředí byl ustaven Výbor životního prostředí, jehož hlavní náplní byla a je pomoc v oblasti ochrany prostředí - od přípravy, samotného průběhu, až po ukončení evropské olympiády mládeže. Pro účastníky jsou také připraveny informační materiály o ochraně životního prostředí.

Pořadatelé akce dbají na prezentaci EYOWF 2011 jako projektu s minimálním dopadem na životní prostředí.

ISO certifikáty jsou k nahlédnutí zde.

 

Veřejné prohlášení k ochraně životního prostředí
pro zvětšení klikni na obrázek

Environmentální politika
EYOWF 2011
pro zvětšení klikni na obrázek

 

V pořadí 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF) 2011 se koná vůbec poprvé v České republice. Kopcovitá krajina a klimatické podmínky Libereckého kraje vytvářejí prostředí jako stvořené pro provozování zimních sportů. Význam regionu dokládá i množství sportovních středisek, která se zde nacházejí, a jména vynikajících sportovců, kteří z nich vzešli.

Organizátoři evropské olympiády mládeže si vytkli za cíl uspořádat moderní soutěž, která se zapíše do povědomí nejen dobře zvládnutou organizací a skvělými výkony sportovců, ale i svým kladným vztahem k ochraně prostředí.

Připraveny jsou všechny areály

První přípravné práce v tomto směru  započaly již v roce 2009. Pro všechny areály, ve kterých budou probíhat soutěže, byly vypracovány projekty minimalizující dopady všech souvisejících činností na životní prostředí. Tyto projekty řeší především ochranu vody, ovzduší, půdy a zdraví člověka. Důraz byl přitom samozřejmě kladen zejména na odpady, hluk a dopravu.

Předcházení vzniku odpadu a maximální důraz na recyklaci pomáhá snižovat tlak na životní prostředí. Přirozenou součástí zájmu organizátorů sportovních akcí se v současné době stalo nakládat s odpady ekologicky. Na různých místech ve všech areálech jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad, účastníci EYOWF 2011 tak mají možnost separovat papír, plasty a sklo. V týmovém zázemí jsou umístěny také nádoby na nebezpečný odpad, vznikající zejména při servisu lyží. Velkoobjemové kontejnery jsou umístěny mimo areály nebo v technických zónách tak, aby bylo umožněno jejich plynulé odvážení bez ohledu na sportovní program.

Hluk společným nepřítelem

Hluk při soutěžích není určován pouze samotným sportovním zápolením,  organizátoři musí brát zřetel rovněž na intenzitu hluku vznikajícího ozvučením, samotnými diváky a ostatními zdroji spojenými s průběhem soutěží. Je věcí a odpovědností všech osob - sportovců a jejich realizačních týmů, organizátorů a činovníků, aby zajistili snížení hladiny nezbytného hluku na minimum.

Sekce dopravy optimalizovala veškeré přesuny účastníků festivalu tak, aby zátěž okolního prostředí byla co nejnižší a vyprodukovalo se přitom minimum CO2 a hluku.
 

UCHOVEJME PROSTŘEDÍ ČISTÉ aneb Doporučení pro návštěvníky
  • Parkujte na vyhrazených parkovištích, nevjíždějte na nezpevněné plochy.
  • Respektujte přístupová označení, ploty a jiná ohraničení.
  • Řiďte se pokyny pořadatele, pohybujte se v místech určených pro veřejnost.
  • Veřejné toalety udržujte v čistotě.
  • Odpady odkládejte pouze do nádob k tomu určených.
  • Respektujte zákaz zakládání ohně.
  • Používejte vodítka na psy a uklízejte po svých čtyřnohých přátelích.
 

nebezpečné odpady

papír

plast

sklo

směsný odpad

 
 

 

21.10.2011


NOC
COOL News
Fotogalerie
Užitečné odkazy
Počasí
Kontakt

anketa

Líbil se Vám EYOWF 2011 v Libereckém kraji?
53%
47%